Terapia domięśniowa interferonem beta-1A zainicjowana podczas pierwszego demeninującego wydarzenia w stwardnieniu rozsianym ad

Protokół i formularze świadomej zgody zostały zatwierdzone przez instytucyjną komisję odwoławczą w każdym miejscu, a wszyscy pacjenci wyrazili pisemną, świadomą zgodę. Badanie zostało przeprowadzone przez niezależny komitet monitorujący dane i bezpieczeństwo. Osobami kwalifikującymi się były pacjenci w wieku od 18 do 50 lat, którzy mieli pierwsze wyizolowane, dobrze określone zdarzenie neurologiczne zgodne z demielinizacją i obejmujące nerw wzrokowy (jednostronne zapalenie nerwu wzrokowego), rdzeń kręgowy (niekompletne poprzeczne zapalenie rdzenia kręgowego) lub pień mózgu lub móżdżek ( zespół pnia mózgu lub móżdżku), który został potwierdzony w badaniu okulistycznym lub neurologicznym. Pacjenci musieli również mieć dwie lub więcej klinicznie bezgłośne zmiany w mózgu, które miały co najmniej 3 mm średnicy na skany MRI i były charakterystyczne dla stwardnienia rozsianego (przynajmniej jedno uszkodzenie musiało być okołokomorowe lub jajowate). Początek objawów wizualnych lub neurologicznych nie był dłuższy niż 14 dni przed rozpoczęciem dożylnego leczenia kortykosteroidami (jak opisano poniżej) i nie więcej niż 27 dni przed randomizacją. Continue reading „Terapia domięśniowa interferonem beta-1A zainicjowana podczas pierwszego demeninującego wydarzenia w stwardnieniu rozsianym ad”

Wiele złożonych blaszek wieńcowych u pacjentów z ostrym zawałem mięśnia sercowego ad

Wszyscy pacjenci byli leczeni aspiryną (325 mg doustnie), heparyną (10 000 jednostek przez dożylny bolus), dożylną nitrogliceryną i beta-blokerami, o ile nie jest przeciwwskazane. Angiografię naczyń wieńcowych, kineangiografię lewej komory i angioplastykę przeprowadzono standardowymi technikami.13 Protokół badania został zatwierdzony przez instytucjonalną radę szpitala. Analiza Angiograficzna
Angiogramy naczyń wieńcowych analizowano jak opisano wcześniej, z istotnymi zmianami (tymi, które zwężały średnicę naczynia o 50 procent lub więcej) mierzonymi analizą ilościową.13 Złożone płytki wieńcowe identyfikowano zgodnie z wcześniej zastosowanymi kryteriami14-16: wada śródświatowa wada zgodna z zakrzepem, definiowanym jako nagłe odcięcie naczynia z utrzymaniem kontrastu lub wada śródlitowa w naczyniu patentowym w obrębie lub w sąsiedztwie regionu zwężenia z otaczającym jednorodnym zmętnieniem kontrastu; owrzodzenie plastyki, określone przez obecność kontrastu i zamglonego konturu poza światłem naczynia; nieregularność płytki, określona przez nieregularne marginesy lub wystające krawędzie; i upośledzony przepływ.13 Zmiany uważano za złożone, jeśli powodowały co najmniej 50 procentowe zwężenie i miały dwie lub więcej z tych cech morfologicznych. Podjęto starania, aby wykluczyć zmiany charakterystyczne dla przewlekłej całkowitej okluzji, które zidentyfikowano jako zwężające się zmiany z wieloma cienkimi warstwami zabezpieczającymi.
Lokalizacja płytki nazębnej związanej z zawałem ustalono przez korelację obecności złożonej płytki z zaburzeniami elektrokardiograficznymi i ruchami ściany. Continue reading „Wiele złożonych blaszek wieńcowych u pacjentów z ostrym zawałem mięśnia sercowego ad”

Irinotekan plus fluorouracyl i leukoworyna w przerzutowym raku jelita grubego

Połączenie fluorouracylu i leukoworyny do niedawna było standardową terapią przerzutowego raka jelita grubego. Irinotekan przedłuża przeżycie u pacjentów z rakiem jelita grubego, opornych na leczenie fluorouracylem i leukoworyną. W wieloośrodkowym badaniu porównano połączenie irinotekanu, fluorouracylu i leukoworyny z bolusowymi dawkami fluorouracylu i leukoworyny jako leczenia pierwszego rzutu z powodu raka jelita grubego z przerzutami. Trzecia grupa pacjentów otrzymywała saminotekan. Metody
Pacjenci byli losowo przydzielani do otrzymywania irinotekanu (dożylnie 125 mg na metr kwadratowy powierzchni ciała), fluorouracyl (500 mg na metr kwadratowy jako bolus dożylny) i leukoworyna (20 mg na metr kwadratowy w bolusie dożylnym) co tydzień przez cztery tygodnie co sześć tygodni; fluorouracyl (425 mg na metr kwadratowy jako bolus dożylny) i leukoworyna (20 mg na metr kwadratowy jako bolus dożylny) codziennie przez pięć kolejnych dni co cztery tygodnie; lub sam irinotekan (dożylne 125 mg na metr kwadratowy) raz w tygodniu przez cztery tygodnie co sześć tygodni. Continue reading „Irinotekan plus fluorouracyl i leukoworyna w przerzutowym raku jelita grubego”

Irinotekan plus fluorouracyl i leukoworyna w przerzutowym raku jelita grubego ad 8

Tempo reakcji z irynotekanem, fluorouracylem i leukoworyną było prawie dwa razy większe niż w przypadku fluorouracylu i leukoworyny (50% vs. 28%, p <0,001). Poprawa wskaźników odpowiedzi i przeżycie bez progresji były obserwowane w każdej podgrupie pacjentów z grupy potrójnej, w tym z niskim poziomem sprawności ECOG, w wieku 65 lat lub starszych, rozległej chorobie, w wywiadzie z leczeniem adjuwantowym lub nieprawidłowe wartości laboratoryjne na linii podstawowej. Leczenie irynotekanem, fluorouracylem i leukoworyną również wiązało się ze statystycznie istotną poprawą całkowitego czasu przeżycia (mediana, 14,8 miesiąca, w porównaniu z 12,6 miesiąca w grupie przypisanej do fluorouracylu i leukoworyny; P = 0,04). Ocena współczynnika ryzyka dla grupy trzech leków w porównaniu z grupą dwuputkową wykazała, że w dowolnym czasie względne ryzyko zgonu w grupie z potrójnym lekiem było średnio o 22 procent niższe. Continue reading „Irinotekan plus fluorouracyl i leukoworyna w przerzutowym raku jelita grubego ad 8”

szpita grudziądz cd

Fizjoterapeuci (w wieku 4 i 8 miesięcy) i psychologowie kliniczni (w wieku 18 miesięcy) zastosowali mentalne i psychomotoryczne komponenty Bayley Scales of Infant Development w celu oceny zmysłu sensoryczno-percepcyjnego, dyskryminacji i zdolności reagowania na te niemowlęta wczesne nabycie stałości obiektu , pamięci, umiejętności uczenia się i rozwiązywania problemów, wokalizacje i początki komunikacji werbalnej oraz wczesne dowody zdolności do generalizowania i klasyfikowania. 16 Wyniki w skalach Bayleya zostały ujednolicone do średnia (. SD) wynosząca 100 . 16,16 W trakcie 4-miesięcznych i 8-miesięcznych badań podawano dodatkowy wskaźnik neuromotoryczny dla wcześniaków, The Movement Assessment of Infants, 17. Ten wskaźnik ocenia napięcie mięśni, normalne znikanie prymitywnych odruchów, automatyczne reakcje, takie jak wyprostowanie się i utrzymywanie równowagi oraz ruchy wolicjonalne. Continue reading „szpita grudziądz cd”

hemoroidy leczenie poznań ad 7

Niemal doskonałe spełnienie przez mnichów w tym badaniu i ich sztywny tryb życia, wraz z niższym stosunkiem tłuszczów wielonienasyconych do nasyconych w ich diecie zachodniej w porównaniu z naszą przeciętną dietą amerykańską, może wyjaśnić tę różnicę w stosunku do naszych wyników. Niższy stosunek tłuszczów wielonienasyconych do nasyconych zastosowano w diecie kontrolnej w badaniach Weisweiler i wsp. 7 oraz Grundy i in., 8, w których badani mieli większe obniżenie całkowitego poziomu cholesterolu, niż obserwowaliśmy u naszych pacjentów. Znaczenie stosunku linii podstawowej było również widoczne w badaniu Denke i Breslow, 25, w którym nieznacznie większy spadek całkowitego cholesterolu został osiągnięty podczas trzytygodniowego okresu spożywania diety takiej jak w American Heart Association. Ogólnie rzecz biorąc, nasze wyniki potwierdzają pogląd, że modyfikacje diety zgodne z zaleceniami panelu do spraw leczenia dorosłych Narodowego Programu Edukacji w zakresie Cholesterolu17 i American Heart Association16 powinny obniżać poziomy cholesterolu całkowitego i cholesterolu LDL w osoczu u zdrowych osób. Continue reading „hemoroidy leczenie poznań ad 7”

hemoroidy leczenie poznań ad 6

Stężenie cholesterolu LDL w osoczu również znacząco spadło w grupie żywieniowej Mono, a także nie było znaczącego trendu w kierunku obniżenia poziomu cholesterolu LDL w grupie żywienia w etapie 1. Stężenie cholesterolu HDL w osoczu nie zmieniło się istotnie ani w grupie żywienia Step ani Mono w porównaniu ze średnią dietą amerykańską (ryc. 2). Stężenie triglicerydów w osoczu wykazywało tendencję do spadku we wszystkich trzech grupach dietetycznych podczas okresu diety, w porównaniu z okresem kontrolnym, ale nie było znaczących różnic w zmianach w grupie eksperymentalnej w porównaniu z grupą kontrolną.
Tabela 4. Continue reading „hemoroidy leczenie poznań ad 6”

hemoroidy leczenie poznań ad 5

Analiza ta nie wykazała żadnej zależności między stężeniem cholesterolu w osoczu a reakcjami na dietę, prawdopodobnie ze względu na stosunkowo wąski zakres stężenia cholesterolu w osoczu w badanej populacji. Trzydziestu sześciu z 39 mężczyzn ukończyło badanie. Jeden mężczyzna opuścił badanie podczas pierwszego tygodnia okresu kontrolnego, kiedy okazało się, że jest uczulony na kilka pokarmów w diecie. Dwóch mężczyzn zostało poproszonych o opuszczenie programu na początku okresu diety z powodu złego przestrzegania diety. Zgodność z pozostałymi mężczyznami, oceniana na podstawie inspekcji tac obiadowych i obiadowych oraz dziennych zapisów żywieniowych, wynosiła od 85 do 90 procent. Continue reading „hemoroidy leczenie poznań ad 5”

hemoroidy leczenie poznań ad

Mężczyźni z ekstremalnymi nawykami żywieniowymi przed badaniem (takie jak dieta wegetariańska, bardzo niskie spożycie tłuszczu lub wiele nietolerancji do żywności) zostali wykluczeni, ponieważ uważano, że nie będą w stanie przestrzegać diety badanej. Skład składników odżywczych zarejestrowanych diet i diety badawcze określono za pomocą oprogramowania Nutritionist III (N-Squared Computing, Silverton, Oreg.), A baza danych została poszerzona o dane dotyczące składu kwasów tłuszczowych z Handbook 8 Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych. .18 Wzory aktywności fizycznej zostały również ustalone na podstawie historii, a wraz z ich wzrostem, wagą i historią dietetyczną, te wzorce zostały wykorzystane do oszacowania dziennych wymagań kalorycznych. W trakcie badań wykonano rutynowe testy laboratoryjne w celu zapewnienia prawidłowego stanu zdrowia. Protokół
Projekt badania obejmował kontrolny okres 10 tygodni, podczas którego wszyscy mężczyźni spożyli przeciętną amerykańską dietę, w której 38 procent całkowitej liczby kalorii spożyto w postaci tłuszczu, z 18 procentowymi nasyconymi kwasami tłuszczowymi, 10 procentami jednonienasyconych kwasów tłuszczowych i 10 procentami wielonienasycone kwasy tłuszczowe. Continue reading „hemoroidy leczenie poznań ad”

Niemowlę z Anencephaly czesc 4

W Sheffield w Anglii częstość występowania zmniejszyła się 40-krotnie w ciągu 12 lat. 29 W Massachusetts od 1972 do 1975 roku 47 procent niemowląt urodzonych w ciąży było urodzonych na żywo, 53 procent było martwo urodzonych, a nie było indukowanych aborcji; w dwóch latach 1986 i 1987, po wprowadzeniu badań prenatalnych, dystrybucja wynosiła 3% żywych urodzeń, 7% martwo urodzonych, a 90% zostało przerwanych30. W programie badań stanu Kalifornia 243 płody z bezmózgowością zostały zidentyfikowane do czerwca 1988 r. , a dla 230 ciąż wyniki są znane: wywołana aborcja w 79 procentach, żywe porody w 11 procentach i martwe porody w 10 procentach (Lustig L: komunikacja osobista). Pourodzeniowy
Najczęściej zgłaszane mimowolne niemowlęta zmarły w ciągu pierwszych dni po urodzeniu. Continue reading „Niemowlę z Anencephaly czesc 4”