szpita grudziądz ad 8

To, czy wcześniejsza dostawa mogła zapobiec niepożądanym skutkom w niektórych z tych ciąż, jest niepewne. W badaniu kliniczno-kontrolnym dotyczącym suboptymalnych odpowiedzi na problemy związane z płodem (zdefiniowanych zgodnie z kryteriami monitorowania elektronicznego płodu) nie zwiększono ryzyka porażenia mózgowego.25 W niniejszym badaniu klinicyści mogli być uspokojeni pomimo obecności nieprawidłowego stanu tętno płodu, przez pewne nieodłączne aspekty elektronicznego monitorowania płodu, takie jak sam zapis papieru lub przez zmienność linii podstawowej, którego nie można zmierzyć za pomocą okresowego osłuchiwania. Uznana niska specyficzność elektronicznego monitorowania płodu i jego wysokie prawdopodobieństwo uzyskania fałszywie pozytywnej diagnozy dystresu płodu26 może również spowodować, że klinicyści odbiegają od procedur postępowania w przypadku nieprawidłowych wzorców częstości rytmu serca sugerowanych w protokole. Inni badacze wyrażali podobne opinie Nasze wyniki mogły być nieobiektywne, gdyby technika monitorowania wewnątrzpochwowego wpłynęła na osiągnięcie masy urodzeniowej powyżej 1750 g; jednak nie było dowodów na to, że tak się stało. Rozkłady masy urodzeniowej dla niemowląt wszystkich 376 matek losowo przydzielonych do dwóch grup eksperymentalnych różniły się nieznacznie (dwustronny P = 0,87 w teście dwóch próbek Kolmogorova-Smirnowa), a proporcje niemowląt, które miały masę urodzeniową powyżej 1750 g były podobne w grupie monitorowania elektronowo-płodowego (36 procent [68 z 190]) i okresowo-osłuchowej (33 procent [61 z 186]). W grupie monitorowania elektroniczno-płodowego wszystkie cięcia cesarskie wykonano podczas zaawansowanej porodu, gdy dostawa w ciągu kilku godzin była nieunikniona. Dlatego jest mało prawdopodobne, że elektroniczne monitorowanie mogło wzrosnąć (przez wczesne cesarskie cięcie niemowląt zagrożonych) liczba przypadków porażenia mózgowego obserwowana u niemowląt ważących 1750 g lub mniej (w przeciwieństwie do wyższych mas urodzeniowych). Czterech dzieci z porażeniem mózgowym i masą urodzeniową powyżej 1750 g zwróciło naszą uwagę. Brak dalszych danych dotyczących większości dzieci o masie urodzeniowej powyżej 1750 g nie pozwala na sformułowanie znaczących wniosków na temat wpływu monitorowania wewnątrzpłucnego w tym przedziale wagowym.
Należy zwrócić uwagę na inne potencjalne źródła błędów, które mogą wyjaśniać nasze wyniki. Niewiele było dowodów na to, że proces randomizacji zakończył się niepowodzeniem, ponieważ czynniki ryzyka przedporodowy i śródmózgowy były równoważne dla matek i niemowląt badanych w grupie monitorowania elektroniczno-płodowego oraz w grupie z okresową osłuchiwaniem.13 Zasadniczo było to również zgodne z 173 rokiem. niemowlęta, które przeżyły 18-miesięczne wizyty kontrolne. Wśród tych dzieci dwa czynniki ryzyka (przedwczesne pęknięcie błon i podanie środka tokolitycznego) różniły się między dwiema badanymi grupami. Jednoczesna kontrola potencjalnie zakłócających skutków tych i innych czynników ryzyka przedporodowego i domięśniowego miała niewielki wpływ na wyniki w skali Bayleya i wywołała nieco podwyższone szacunki ryzyka porażenia mózgowego w grupie monitorowania elektronowo-płodowego. Niedokładna obserwacja prawdopodobnie nie wpłynęła na nasze wyniki, ponieważ nie było istotnych różnic w czynnikach ryzyka między 173 noworodkami, które miały wizyty kontrolne, a 39 niemowlętami, które nie przeżyły; tylko jedno niemowlę, które przeżyło badanie (z monitorowaniem elektronicznym) z ciężkimi powikłaniami noworodków (krwotok śródczaszkowy stopnia 3. lub 4. z wodogłowiem) nie odbyło wizyty kontrolnej
[przypisy: mszs lublin, jarys olsztyn, przychodnia kleczewska ]