Immunizacja niemowląt w wieku sześciu miesięcy z różnymi dawkami szczepionek Edmonston-Zagreb i Schwarz Odra cd

Nieszczepione grupy kontrolne w wieku sześciu i dziewięciu miesięcy wybrano z okolic zaszczepionych niemowląt, a następnie kontrolowano je przez wizyty domowe co trzeci dzień przez 24 dni. Badano niemowlęta, mierzono temperaturę w odbytnicy, a ich matki pytano, czy wystąpiły objawy w ciągu poprzednich dwóch dni. Proces został zatwierdzony przez komisję etyczną Ministerstwa Zdrowia (Meksyk), instytucyjną komisję do spraw kontroli w Centrach Kontroli Chorób oraz Narodowe Instytuty Zdrowia.
Potencjał szczepionkowy
Miano zakaźności dla każdej szczepionki mierzono za pomocą testu łysinkowego hodowli komórek Vero. Szczepionki rozcieńczono czterokrotnie i 0,2 ml każdego rozcieńczenia zaszczepiono na każdym z trzech talerzy o średnicy 35 mm i hodowano przez 1,5 godziny. Inokulum zastąpiono 4,0 ml 0,5% agarozy (SeaKem Agarose Me, FMC Corp., Rockland, Me.) W minimalnej pożywce Eagle, zawierającej 5% inaktywowanej surowicy płodowej cielęcej, 100 U penicyliny na mililitr, 100 U streptomycyny na mililitr, 50 .g gentamycyny na mililitr i 0,75 .g amfoterycyny B na mililitr (Fungizon). Zawartość glutaminy wynosiła 0,03 procent (wag./obj.). W dniach 4 i 6 dodano 1,5 ml 0,5% agarozy. W dniu 6 agaroza zawierała dodatkowe 150 .g na mililitr (wag./obj.) Obojętnej czerwieni. Nakładkę usunięto w dniu 7, płytki wysuszono, a płytki policzono. Gdy obliczano miana, stosowano tylko rozcieńczenia dające średnio od 10 do 100 pfu na szalkę Petriego. Pierwsza międzynarodowa szczepionka od odczynników referencyjnych (Live), nr kod. 82/638, które ma przypisane miano 3,7 log10 pfu na fiolkę, miało średnie miano 4,01 log10 pfu na fiolkę w naszym laboratorium. Poniższe moce szczepionek zostały określone w naszym laboratorium i nie zostały dostosowane do preparatu International Reference. Testy przeprowadzone przed badaniem i po każdym okresie szczepienia nie wykazały spadku mocy szczepionki podczas badania.
Oznaczenie neutralizacji-redukcji łysinek
Test zobojętniania łysinek przeprowadzono tak, jak opisano uprzednio. 20 Przeciwciała neutralizujące łysinkę mierzono przy początkowym rozcieńczeniu 1:24, które obejmowało rozcieńczenie 1: 3 w soli fizjologicznej buforowanej fosforanem. Wszystkie próbki od każdego niemowlęcia badano jednocześnie. Miano neutralizujące redukcję łysinek uznano za rozcieńczenie surowicy, które zmniejszyło liczbę płytek o 50 procent.
Międzynarodowy standard przygotowania surowicy przeciwko odrze, który ma przypisaną wartość 10 jm przeciwciała, otrzymano z Statens Seruminstitut (Kopenhaga, Dania) i rozpuszczono do objętości 1,0 ml. Średnie odwrotne miano neutralizacji łysinek preparatu odniesienia wynosiło 6000. Dlatego minimalne mierzalne miano przeciwciał w tym badaniu (1:24) odpowiadało 40 mIU. Miano próbki standardowego preparatu międzynarodowego określono równolegle z mianem każdej próbki testowej. Jedynie testy, w których miano międzynarodowego standardowego preparatu różniły się o nie więcej niż 20 procent od średniej, uznano za ważne.
Definicje reakcji szczepionkowej
Zdefiniowaliśmy serokonwersję jako zmianę ze stanu seronegatywnego do seropozytywnego u niemowląt, u których nie wykryto przeciwciała przed szczepieniem (<40 mIU) [hasła pokrewne: rona ełk, fedoryszyn, makulski piła ]