Dwunastoletnie doświadczenie w zakresie krajowego udostępniania dopasowanych HLA nerek do przeszczepów czesc 4

Wiek dawcy miał znaczący wpływ na przeżycie długoterminowe przeszczepu. 10-letnia przeżywalność przeszczepu wśród biorców nerek dobranych pod względem HLA zmniejszyła się wraz ze wzrostem wieku dawców: wskaźnik ten wynosił 68% wśród pacjentów, których dawcą był 15 lat lub młodszy, oraz 32% wśród osób, których dawcy było więcej niż 55 lat. Różnica w dziesięcioletnim odsetku przeżycia przeszczepu pomiędzy dopasowanymi HLA i niedopasowanymi odbiorcami HLA była najwyższa (28 procent) wśród osób, których dawcy byli 15 lat lub młodsi i najmniej (10 procent) wśród osób, których dawcy byli starsi niż 55 lat lat. Tabela 2. Tabela 2. Szacowany okres półtrwania dopasowanych HLA szczepów i niedopasowanych szczepów HLA dla okresów od 1987 do 1999 i 1994 do 1999, według czynników, które wpływają na długoterminowe przeżycie przeszczepów. Tabela 2 przedstawia szacunkowy okres półtrwania przeszczepów według kilku czynników, które wpływają na długoterminowe przeżycie przeszczepów. Transplantacje przeprowadzone w latach 1994-1999 analizowano również osobno, ponieważ w tym okresie poprawiły się zarówno krótko- jak i długoterminowe wskaźniki przeżycia przeszczepu. Mimo że różnice przypisywane każdemu z tych czynników są uwidocznione przez różnice w okresach półtrwania przeszczepu, wyniki długoterminowe dla przeszczepów dopasowanych do HLA były lepsze dla każdego okresu.
Jedną z grup biorców HLA, u których nie odnotowano znaczącej poprawy okresu półtrwania przeszczepów w okresie od 1994 do 1999 r., Byli odbiorcy czarni. Porównaliśmy różne czynniki wśród dopasowanych do HLA czarnych biorców i białych biorców i stwierdziliśmy, że czarni byli częściej dopasowywani do grupy krwi (A, B lub O) niż do białych (62 procent vs. 58 procent, P = 0,03), więcej często otrzymywała nerkę od dawcy, którego śmierć nie była związana z traumą (46 procent vs. 40 procent, P = 0,003), i częściej otrzymywała nerkę, dla której czas trwania zimnego niedokrwienia był krótszy niż 24 godziny (63 procent vs. 58 procent, P = 0,007). Murzyni również częściej otrzymywali dopasowane nerki od dawców bez niedopasowania antygenem HLA-A, B lub DR (59 procent vs. 35 procent, P <0,001). Czynnikiem o największym wpływie na wynik transplantacji u dopasowanych do HLA czarnych biorców było nadciśnienie tętnicze będące przyczyną schyłkowej niewydolności nerek. Wśród pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, którzy otrzymali HLA w dopasowanej nerce, okres półtrwania przeszczepu wynosił 5,2 roku, w porównaniu do 10,8 lat w przypadku czarnych biorców z innymi chorobami nerek (p = 0,005). Wśród dopasowanych do HLA białych biorców, nie było znaczącej różnicy w okresie półtrwania przeszczepu między osobami z nadciśnieniem a tymi z innymi przyczynami niewydolności nerek (13,4 vs 12,8 lat, P = 0,39).
Korzyści z dopasowania HLA były najbardziej widoczne w 20 ośrodkach transplantacyjnych, z których każdy wykonywał ponad 100 przeszczepów nerek ze zwłok i miał najwyższy ogólny wskaźnik pięcioletniego przeżycia przeszczepu (Tabela 2). Okres półtrwania przeszczepów wynoszący 11,8 lat w przypadku niedopasowanych przeszczepów HLA w tych ośrodkach był podobny do okresu półtrwania przeszczepu wynoszącego 12,5 lat w całych przeszczepach dopasowanych do HLA. Okres półtrwania przeszczepu wynoszący 22,6 lat w przypadku przeszczepów dopasowanych do HLA w 20 ośrodkach przekłada się na różnicę w 10-letnich wskaźnikach przeżycia przeszczepu o 18 punktów procentowych (66 procent w przypadku przeszczepów dopasowanych do HLA, w porównaniu z 48 procentami w przypadku HLA- niedopasowane transplanty).
Tabela 3
[hasła pokrewne: choroba madelunga, zbigniew klawikowski, choroby pęcherza moczowego brodawczak ]
[przypisy: zbigniew klawikowski, jarys olsztyn, przychodnia kleczewska ]