Wpływ doustnego chlorku potasu na ciśnienie krwi u mężczyzn z nadciśnieniem tętniczym na diecie niskowosodowej ad

Obu grupom zalecono również przestrzeganie diety o niskiej zawartości sodu, której celem jest mniej niż 80 mmol sodu dziennie. Po 12 tygodniach intensywnej interwencji dietetycznej w celu obniżenia spożycia sodu, w obu grupach wycofano leki przeciwnadciśnieniowe. Pierwszorzędowym punktem końcowym dla porównania chlorku potasu i grup placebo było przywrócenie leków przeciwnadciśnieniowych. Wielkość próby oszacowano przy założeniu, że 65% uczestników przyjmujących placebo osiągnęłoby ten punkt końcowy w ciągu dwóch lat obserwacji. Zaproponowano redukcję tego odsetka do 45% dla grupy chlorku potasu. Wymagana wielkość próbki z poziomem alfa 0,05 (test dwustronny) i mocą – . 0,90, co pozwoliło na 10-procentowy współczynnik nieadekwatności, wynosił 150 uczestników na grupę.
Po wycofaniu leku przeciwnadciśnieniowego pod koniec 12 tygodnia, uczestnicy byli ściśle monitorowani przez 6 tygodni, a następnie byli obserwowani co dwa miesiące przez co najmniej dwa lata do września 1987 r. Jeśli rozkurczowe ciśnienie krwi, zmierzone za pomocą sfigmomanometru z zerową liczbą więcej niż 90 mm Hg podczas wizyty kontrolnej, uczestnika obserwowano ponownie w ciągu dwóch tygodni w celu pomiaru ciśnienia krwi. Leczenie hipotensyjne wznowiono, gdy rozkurczowe ciśnienie krwi wynosiło więcej niż 90 mm Hg w trzech kolejnych wizytach w odstępie dwóch tygodni, od 95 do 114 mm Hg podczas dwóch kolejnych wizyt lub 115 mm Hg lub więcej podczas pojedynczej wizyty. Decyzje o wznowieniu leczenia podejmowano bez wiedzy o przydzieleniu leczenia przez uczestnika.
Leki ponownie wprowadzano stopniowo, poczynając od środków moczopędnych, a następnie dodając beta-bloker lub inny środek przeciwnadciśnieniowy w razie potrzeby. Po wznowieniu leczenia lekiem przeciwnadciśnieniowym, w celu obniżenia ciśnienia rozkurczowego do wartości 85 mm Hg lub mniej zastosowano metodę stopniowej opieki.
W celu ochrony podwójnego oślepiania, pomiar stężenia potasu w moczu i surowicy nie był zgłaszany personelowi kliniki, chyba że wartości w surowicy były mniejsze niż 3,5 lub większe niż 5,6 mmol na litr. W trakcie badania kod leczenia został złamany tylko dla ośmiu uczestników (trzech w grupie chlorku potasu i pięciu w grupie placebo).
Analiza statystyczna
Podsumowaliśmy podłużne pomiary ciśnienia krwi oraz wydalanie sodu i potasu za pomocą liniowego modelu losowego działania opisanego przez Lairda i Ware a. 25 Test chi-kwadrat wykorzystano dla danych kategorycznych.26 Metoda tabeli życia Kaplana-Meiera i stratyfikacja Statystyka log-rank została wykorzystana do porównania odpowiedzi chlorków potasu i grup placebo z podstawową zmienną – przywrócenie leczenia hipotensyjnego.27, 28 W celu analizy okresu życia obie grupy porównano od czasu planowanego wycofania. leków przeciwnadciśnieniowych do września 1987 r., punkt, w którym wszyscy uczestnicy byli obserwowani przez dwa lata (średni okres obserwacji 2,2 roku). Model regresji proporcjonalnych zagrożeń został wykorzystany do zbadania czynników na linii podstawowej, które były związane z przywróceniem leków przeciwnadciśnieniowych. 29 Wyniki te przedstawiono dla połączonych grup chlorku potasu i placebo, ponieważ nie było dowodów na to, że te asocjacje zmieniały się w zależności od leczenia. Grupa.
Dwóch uczestników grupy placebo spełniło kryteria ciśnienia krwi w celu wznowienia leczenia, ale zdecydowało się nie przyjmować leków; ci dwaj pacjenci zostali uznani za osiągniętych w punkcie końcowym
[więcej w: zwapnienie aorty brzusznej, polmo brodnica, mszs lublin ]