Terapia domięśniowa interferonem beta-1A zainicjowana podczas pierwszego demeninującego wydarzenia w stwardnieniu rozsianym czesc 4

Skanowanie linii bazowej uzyskano cztery lub więcej dni po ukończeniu przez pacjenta przebiegu dożylnego metyloprednizolonu, ale podczas gdy pacjent nadal przyjmował doustny prednizon. MRI mózgu nie wykonano po 18 miesiącach ze względu na oczekiwanie, że częstość wyników klinicznych będzie się różnić pomiędzy grupami leczonymi (ponieważ pacjenci zostali wycofani z badania po otrzymaniu diagnozy klinicznie określonego stwardnienia rozsianego), a zatem mogą skos interpretacji wyników. Wszystkie skany, które można ocenić, zostały ocenione w centralnym ośrodku czytelniczym bez znajomości zadań leczenia pacjentów. Liczbę nowych lub powiększających się zmian oraz objętość zmian na skanach MRI ważonych T2 i liczbę zmian zwiększających wpływ gadolinu na skany MRI z ważeniem T1 oceniano zgodnie ze standardową metodą. Analiza statystyczna
Wyliczyliśmy, że do badania będzie potrzebnych 380 pacjentów, biorąc pod uwagę szacunkowy trzyletni wskaźnik klinicznie określonego stwardnienia rozsianego w grupie placebo wynoszący 50 procent, względny efekt leczenia 33 procent, 5 procent prawdopodobieństwo błędu typu I (dwustronny) i moc 80 procent. Continue reading „Terapia domięśniowa interferonem beta-1A zainicjowana podczas pierwszego demeninującego wydarzenia w stwardnieniu rozsianym czesc 4”

Wiele złożonych blaszek wieńcowych u pacjentów z ostrym zawałem mięśnia sercowego czesc 4

Angiogramy od pacjenta z ostrym zawałem mięśnia sercowego dolnego i tylnego. Angiografia lewej tętnicy wieńcowej (lewy panel) pokazuje ostry niedrożność tętnicy obwodowej (stałe strzałki), z zamgleniem, wadą napełniania i upośledzonym przepływem, zgodnym z obecnością ostrej okluzji zakrzepowej. Uzupełniające wypełnienie dystalnej prawej tętnicy wieńcowej jest widoczne (strzałki otwarte). Angiografia prawej tętnicy wieńcowej u tego samego pacjenta (prawy panel) wykazuje prawie całkowite zamknięcie dystalne (strzałki), z nagłym odcięciem, zamgleniem i defektem napełniania, zgodnym z ostrą zakrzepicą. Częstość występowania wielonaczyniowej choroby wieńcowej była mniejsza u pacjentów z pojedynczymi złożonymi blaszkami wieńcowymi niż u pacjentów z wieloma złożonymi blaszkami wieńcowymi (74,5 procent w porównaniu z 91,0 procentami, P.0,001). Continue reading „Wiele złożonych blaszek wieńcowych u pacjentów z ostrym zawałem mięśnia sercowego czesc 4”

Choroba wątroby u pacjentów z dziedziczną krwotoczną teleangiektazją

Dziedziczna krwotoczna teleangiektazja, czyli choroba Rendu-Oslera-Webera, jest autosomalnym dominującym zaburzeniem charakteryzującym się zmianami naczynioplastycznymi (teleangiektazami i malformacjami tętniczymi), które atakują wiele narządów. Zajęcie wątroby u pacjentów z tą chorobą nie zostało w pełni scharakteryzowane. Metody
Badaliśmy wyniki kliniczne i wyniki badań hemodynamicznych, angiograficznych i obrazowych u 19 pacjentów z dziedziczną krwotoczną teleangiektazją i objawowym zajęciem wątroby.
Wyniki
Oceniliśmy 14 kobiet i 5 mężczyzn w wieku od 34 do 74 lat. Wszyscy oprócz jednego z pacjentów mieli cyrkulację hiperdynamiczną (wskaźnik sercowy, 4,2 do 7,3 litrów na minutę na metr kwadratowy powierzchni ciała). Continue reading „Choroba wątroby u pacjentów z dziedziczną krwotoczną teleangiektazją”

Irinotekan plus fluorouracyl i leukoworyna w przerzutowym raku jelita grubego cd

Profilaktyczne stosowanie czynników stymulujących wzrost kolonii było zabronione. Ocena pacjentów
Guzy mierzono co 6 tygodni do 24 tygodnia, a następnie co 12 tygodni, aż do progresji nowotworu. Obiektywną odpowiedź zdefiniowano jako zmniejszenie o co najmniej 50 procent w zakresie wszystkich mierzalnych zmian w tomografii komputerowej (CT) lub innym skanowaniu. Potwierdzonymi obiektywnymi odpowiedziami były te, dla których badanie kontrolne otrzymane co najmniej cztery tygodnie później wykazało utrzymywanie się odpowiedzi. Progresję guza zdefiniowano jako wzrost o co najmniej 25 procent w całym obszarze guza lub pojawieniu się nowych zmian. Continue reading „Irinotekan plus fluorouracyl i leukoworyna w przerzutowym raku jelita grubego cd”

Immunizacja niemowląt w wieku sześciu miesięcy z różnymi dawkami szczepionek Edmonston-Zagreb i Schwarz Odra ad 8

Chociaż opisano pewne różnice we wzroście, morfologii typów płytek, 18, 29 i zawartości wadliwych cząstek wirusowych30 między Edmonston-Zagreb, Schwarz i innymi szczepami szczepionki, molekularnymi mechanizmami wirusologicznymi i właściwościami szczepionki Edmonston-Zagreb, które mogą być odpowiedzialny za jego lepszą immunogenność nie zostały zidentyfikowane. Nasze dane wskazują, że szczep szczepionki ma wpływ na serokonwersję i wskaźniki seropozytywności, chociaż wysoka dawka szczepionki Edmonston-Zagreb zastosowanej w tym badaniu zawierała 0,3 log10 więcej jednostek tworzących łysinki niż wysoka dawka szczepionki Schwarz. W szczepionkach o podobnej sile mogły również występować niejednoznaczne ilości cząstek wirusowych, z uwagi na różne czułości testu Vero dla siły działania dwóch szczepów szczepionkowych. Niemniej jednak efekt szczepu jest ewidentny, ponieważ standardowa dawka szczepionki Edmonston-Zagreb i wysoka dawka szczepionki Schwarz, która miała 100-krotnie więcej jednostek tworzących łysinki na dawkę, dawały podobne szybkości serokonwersji.
Ponieważ replikacja wirusa po szczepieniu znacznie zwiększa ilość antygenu dostępnego do przetwarzania, założono, że zwiększenie dawki szczepionki przeciwko odrze na żywo nie wpłynie na odpowiedź na szczepionkę. Continue reading „Immunizacja niemowląt w wieku sześciu miesięcy z różnymi dawkami szczepionek Edmonston-Zagreb i Schwarz Odra ad 8”

Immunizacja niemowląt w wieku sześciu miesięcy z różnymi dawkami szczepionek Edmonston-Zagreb i Schwarz Odra

MEASLES pozostaje główną przyczyną zachorowalności i umieralności dzieci w krajach rozwijających się. Szacuje się, że ponad 2 miliony dzieci umiera na odrę każdego roku.1 Odra powoduje również ślepotę, biegunkę i niedożywienie u wielu dzieci, które przeżyły ostrą chorobę. Żywe atenuowane szczepionki przeciwko odrze, dostępne od lat 60. XX wieku, są skutecznym sposobem zmniejszenia częstości występowania odry w wielu krajach. Podawanie tych szczepionek powoduje wzrost liczby serokonwersji o ponad 90 procent u starszych niemowląt; jednakże nabyte przez matkę przeciwciało przezskórnie przeszkadza w skutecznym uodpornieniu młodych niemowląt.2 3 4 Dlatego Światowa Organizacja Zdrowia zaleciła, aby szczepionka przeciw odrze była podawana w wieku 9 miesięcy niemowlętom w krajach rozwijających się, w wieku 5 lat, w którym większość niemowląt utracone przeciwciało matki i przy którym wskaźniki serokonwersji mogą być wystarczająco wysokie. Continue reading „Immunizacja niemowląt w wieku sześciu miesięcy z różnymi dawkami szczepionek Edmonston-Zagreb i Schwarz Odra”

szpita grudziądz ad 5

W przypadku wskaźnika rozwoju psychomotorycznego wyniki poniżej 83 lub poniżej 68 były również częstsze po elektronicznym monitorowaniu płodu (odpowiednio 23% [19 z 82] i 15% [12 z 82]) niż po okresowym osłuchiwaniu (16% [15 z 91] i 7% [6 z 91], ale różnice były mniejsze. Podczas czteromiesięcznej wizyty średnia liczba punktów ryzyka w ocenie ruchowej niemowląt była wyższa w grupie monitorowania elektronowo-płodowego niż w grupie z osłuchiwaniem okresowym (8 vs. 6, P = 0,048). Podobnie, podczas ośmiomiesięcznej wizyty mediana liczby punktów ryzyka była wyższa w grupie monitorowania elektronowo-płodowego niż w grupie osłuchiwania okresowego (11 vs. 8, P = 0,0088). Continue reading „szpita grudziądz ad 5”

szpita grudziądz cd

Fizjoterapeuci (w wieku 4 i 8 miesięcy) i psychologowie kliniczni (w wieku 18 miesięcy) zastosowali mentalne i psychomotoryczne komponenty Bayley Scales of Infant Development w celu oceny zmysłu sensoryczno-percepcyjnego, dyskryminacji i zdolności reagowania na te niemowlęta wczesne nabycie stałości obiektu , pamięci, umiejętności uczenia się i rozwiązywania problemów, wokalizacje i początki komunikacji werbalnej oraz wczesne dowody zdolności do generalizowania i klasyfikowania. 16 Wyniki w skalach Bayleya zostały ujednolicone do średnia (. SD) wynosząca 100 . 16,16 W trakcie 4-miesięcznych i 8-miesięcznych badań podawano dodatkowy wskaźnik neuromotoryczny dla wcześniaków, The Movement Assessment of Infants, 17. Ten wskaźnik ocenia napięcie mięśni, normalne znikanie prymitywnych odruchów, automatyczne reakcje, takie jak wyprostowanie się i utrzymywanie równowagi oraz ruchy wolicjonalne. Continue reading „szpita grudziądz cd”

szpita grudziądz

ELEKTRONICZNE monitorowanie częstości rytmu serca płodu jest szeroko stosowane w Stanach Zjednoczonych1 w celu zmniejszenia śmiertelności okołoporodowej i częstości występowania zaburzeń rozwoju neurologicznego.2 Uzasadnienie opiera się głównie na retrospektywnych badaniach dotyczących umieralności okołoporodowej i elektronicznego monitorowania płodu.3 4 5 Osiem randomizowanych badań klinicznych Śmiertelność okołoporodowa nie została zmniejszona dzięki elektronicznemu monitorowaniu płodu.6 7 8 9 10 11 12 13 Niewielkie bezpośrednie dowody eksperymentalne zostały poparte lub odrzucone twierdzenia2, 14, że elektroniczny monitoring płodu zmniejsza ryzyko zaburzeń neurologicznych. Przeprowadziliśmy randomizowaną próbę kliniczną elektronicznego monitorowania płodu podczas porodu niemowląt urodzonych przedwcześnie z masą urodzeniową 1750 g lub mniej. Stwierdziliśmy, że w porównaniu ze zorganizowanym programem okresowego osłuchiwania, elektroniczne monitorowanie płodu nie zmniejszyło umieralności okołoporodowej ani innych niekorzystnych rezultatów okołoporodowych.13 Niniejszy raport śledzi pozostałe dzieci z tego badania, aby przetestować hipotezę, że elektroniczne monitorowanie płodu jest korzystne dla rozwój neurologiczny dzieci o masie urodzeniowej 1750 g lub mniejszej.
Metody
Kryteria rejestracji i losowanie
Grupa 376 kobiet w przedwczesnych porodach została zapisana na University of Washington Hospital w Seattle; Grace Hospital, Vancouver, Kolumbia Brytyjska; i Szpitala Armii Madigan, Tacoma, Waszyngton, od listopada 1981 do lutego 1985 r.13 Matki zostały wykluczone przed randomizacją, jeśli były w zaawansowanej sile roboczej, miały wielokrotną ciążę, miały płód z nie-fumiczną prezentacją, miały płód z szacowaną masą urodzeniową ponad 1750 r. g lub wiek ciążowy powyżej 32 lub mniej niż 26 tygodni, mieli 17 lat lub mniej, nie mówili po angielsku, planowali cięcie cesarskie przed porodem, mieli łożysko przodujące lub mieli płód o znanej wrodzonej anomalii . Continue reading „szpita grudziądz”

hemoroidy leczenie poznań ad

Mężczyźni z ekstremalnymi nawykami żywieniowymi przed badaniem (takie jak dieta wegetariańska, bardzo niskie spożycie tłuszczu lub wiele nietolerancji do żywności) zostali wykluczeni, ponieważ uważano, że nie będą w stanie przestrzegać diety badanej. Skład składników odżywczych zarejestrowanych diet i diety badawcze określono za pomocą oprogramowania Nutritionist III (N-Squared Computing, Silverton, Oreg.), A baza danych została poszerzona o dane dotyczące składu kwasów tłuszczowych z Handbook 8 Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych. .18 Wzory aktywności fizycznej zostały również ustalone na podstawie historii, a wraz z ich wzrostem, wagą i historią dietetyczną, te wzorce zostały wykorzystane do oszacowania dziennych wymagań kalorycznych. W trakcie badań wykonano rutynowe testy laboratoryjne w celu zapewnienia prawidłowego stanu zdrowia. Protokół
Projekt badania obejmował kontrolny okres 10 tygodni, podczas którego wszyscy mężczyźni spożyli przeciętną amerykańską dietę, w której 38 procent całkowitej liczby kalorii spożyto w postaci tłuszczu, z 18 procentowymi nasyconymi kwasami tłuszczowymi, 10 procentami jednonienasyconych kwasów tłuszczowych i 10 procentami wielonienasycone kwasy tłuszczowe. Continue reading „hemoroidy leczenie poznań ad”