szpita grudziądz czesc 4

Ponadto zewnętrzna rada doradcza złożona z ekspertów ds. Zdrowia i zdrowia publicznego spotkała się trzy razy, dokonała przeglądu danych i poinformowała o kontynuacji badania. Matki biorące udział w badaniu wyraziły pisemną zgodę. Ze względu na podłużny charakter badania wiele długoterminowych danych kontrolnych nie zostało zebranych do momentu zakończenia rejestracji. Wyniki
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka 173 niemowląt, które odbyły 18-miesięczne wizyty kontrolne po elektronicznym monitorowaniu płodu lub okresowym osłuchiwaniu. Tabela 2. Tabela 2. Waga urodzeniowa i cechy noworodków 212 przeżywających niemowląt w dwóch grupach badawczych, w zależności od tego, czy mieli wizytę kontrolną po 18 miesiącach. Charakterystyka 247 matek w badaniu przed porodem lub randomizacja (np. Szpital porodowy, stan cywilny, wiek, przedwczesne pęknięcie błon, rasa i płeć) oraz podczas porodu i po randomizacji (np. Podanie betametazonu, narodziny noworodka waga i podawanie środka tokolitycznego) były takie same w grupie monitorowania elektronowo-płodowego i grupie z okresową osłuchiwaniem.13 Z 212 przeżywających niemowląt, 189 (89 procent) miało co najmniej jedną wizytę kontrolną, a 173 (82 procent) miało 18-miesięczną wizytę kontrolną. W przypadku 173 dzieci zbadano właściwości przedporodowe i wewnątrzpłucne. Przedwczesne pęknięcie błon było bardziej powszechne w grupie monitorowania elektronowo-płodowego, podczas gdy podawanie środka tokolitycznego było częstsze w grupie okresowo-osłuchowej (Tabela 1). Cechy noworodków, takie jak punktacja Apgar i tętnicze pH krwi pępowinowej, nie różniły się istotnie pomiędzy niemowlętami, które przeszły 18-miesięczną wizytę kontrolną, a tymi, które jej nie otrzymały (Tabela 2); jednak tendencja ta dotyczyła niemowląt, które miały 18-miesięczną wizytę kontrolną, aby mieć niższą masę urodzeniową i większe prawdopodobieństwo krwawienia wewnątrzczaszkowego stopnia 3 lub 4.
Tabela 3. Tabela 3. Wyniki według skali Bayleya rozwoju niemowląt w wieku 4, 8 i 18 miesięcy, według grupy analitycznej. * Ryc. 1. Ryc. 1. Rozkład wyników na indeksach rozwoju psychomotorycznego i psychomotorycznego Bayleya dla niemowląt badanych na 18 miesięcy (poprawione na wiek gestienny) po elektronicznym monitorowaniu płodu Intrapartum lub okresowym osłuchiwaniu. Średnie wyniki wskaźników rozwoju psychicznego i psychoruchowego Bayleya różniły się nieznacznie w obu badanych grupach po 4, 8 i 18 miesiącach (Tabela 3, ryc. 1). Po 18 miesiącach skorygowana różnica średnich wyników w zakresie rozwoju umysłowego między dwiema grupami wyniosła -3,3 (przedział ufności 95%, -8,9 do 2,3), a skorygowana różnica w średnim wyniku rozwoju psychomotorycznego wyniosła -4,4 (95 procent przedział ufności, -10,4 do 1,6). Wyłączenie 18-miesięcznych wyników w indeksach Bayleya dla czwórki dzieci, które zostały wycofane z protokołu okresowego osłuchiwania, nie miało wpływu na skorygowane różnice między grupami monitorowania elektroniczno-płodowego a okresowymi grupami osłuchowymi.
Po 18 miesiącach wyniki poniżej 83 lub poniżej 68 lat na wskaźniku rozwoju umysłowego były częstsze po elektronicznym monitorowaniu płodu (odpowiednio 20 procent [16 z 82] i 9 procent [7 z 82]) niż po okresowym osłuchiwaniu (9 procent [ 8 z 91] i 2 procent [2 z 91], odpowiednio) (dla porównania między grupami proporcji wyników poniżej 83 na wskaźniku rozwoju umysłowego: .2 z df = 4,13, P <0,05) [hasła pokrewne: rezydent rudnik, język huntera, polmo brodnica ]