Irinotekan plus fluorouracyl i leukoworyna w przerzutowym raku jelita grubego ad

Badanie fazy 121 opracowało schemat leczenia skojarzonego na podstawie tygodniowego schematu irynotekanu, który był najczęściej badany w Stanach Zjednoczonych .9,11,13,14,16,18,22 Przeprowadziliśmy badanie fazy 3, w którym połączenie irynotekan, fluorouracyl i leukoworyna porównywano z reżimem Mayo Clinic w bolusie z fluorouracylem i leukoworyną jako leczenie pierwszego rzutu z powodu raka jelita grubego z przerzutami. Trzecia grupa pacjentów była leczona samym irynotekanem w celu określenia aktywności tego leku jako pojedynczego czynnika w wieloośrodkowym badaniu. Metody
Projekt badania i kryteria wejścia
Przeprowadziliśmy fazę 3, randomizowaną, otwartą, wieloośrodkową wersję próbną. Aby się zakwalifikować, pacjenci musieli mieć udokumentowany histologicznie rak jelita grubego i mierzalną chorobę przerzutową; status wydajności Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) wynoszący 0, lub 2; i odpowiednia funkcja narządu. Wcześniejsze leczenie choroby z przerzutami było niedozwolone; pacjenci, którzy otrzymali uzupełniającą terapię opartą na fluorouracylu, kwalifikowali się, jeśli pozostawali wolni od choroby przez co najmniej jeden rok po zakończeniu leczenia adjuwantowego. Pacjenci, którzy otrzymali napromieniowanie miednicy, zostali wykluczeni. Protokół został zatwierdzony przez instytucjonalne komisje przeglądowe wszystkich uczestniczących instytucji, a wszyscy pacjenci wyrazili pisemną świadomą zgodę przed rejestracją.
Stratyfikacja, losowanie i terapia
Tabela 1. Tabela 1. Schematy leczenia. Pacjentów stratyfikowano w zależności od wieku (<65 lat w porównaniu do .65 lat), stanu sprawności w skali ECOG (0 vs. lub 2), odstępu od diagnozy do zapisania (<6 miesięcy w porównaniu do .6 miesięcy) i historii terapii uzupełniającej. z fluorouracylem (tak vs. nie), a następnie losowo przypisano je do jednego z trzech schematów leczenia (Tabela 1). Leczenie kontynuowano aż do wystąpienia jednego z następujących objawów: progresji choroby, niedopuszczalnych działań niepożądanych lub wycofania zgody przez pacjenta. Po pierwszym zabiegu dawki dostosowano, aby dostosować się do indywidualnych poziomów tolerancji. Nasilenie działań niepożądanych oceniano za pomocą Ogólnych kryteriów toksyczności wydanych przez National Cancer Institute (wersja 1.0), w których ocena 0 wskazuje na brak działań niepożądanych, stopień drobnych skutków, stopień 2 umiarkowanych skutków, stopień 3 ciężkie skutki i stopień 4 zagrażających życiu efektów. Dawki irynotekanu i fluorouracylu (w grupie leków potrójnych) uległy zmniejszeniu o 20 procent w cyklu, jeśli wystąpił niekorzystny efekt stopnia 2 i zostały one pominięte w przypadku działania stopnia 3 lub 4. Po ustąpieniu działania niepożądanego wznowiono leczenie; dawka została zmniejszona o 20 procent w przypadku działania niepożądanego stopnia 3 i o 40 procent w przypadku działania niepożądanego stopnia 4 lub gorączki neutropenicznej. Po stopniu 3. lub 4. zapalenia błony śluzowej zmniejszono jedynie dawki fluorouracylu. W przypadku schematu bolusowego Mayo Clinic dawki fluorouracylu zostały zmniejszone o 20 procent po negatywnym wyniku stopnia 3 i o 40 procent po 4 lub gorączce neutropenicznej.
Opieka wspomagająca obejmowała intensywne leczenie loperamidem23 w przypadku późnej biegunki. Atropinę podawano w razie potrzeby w związku z objawami cholinergicznymi związanymi z irynotekanem.24,25 Czynniki przeciwwymiotne zostały podane według uznania lekarza prowadzącego leczenie.
[podobne: choroba madelunga, zespół sweeta, zapalenie krezki jelita cienkiego ]
[podobne: rezydent rudnik, bostar krzeszowice, podanfol ]